ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

1. Επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται μόνο όταν πληρούνται οι παρόντες «ΟΡΟΙ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» και εφόσον τα ανταλλακτικά έχουν επιστραφεί στην έδρα της επιχείρησής μας στην αρχική τους κατάσταση χωρίς την  απομάκρυνση ή διάρρηξη των ασφαλιστικών σημάνσεων που έχουν τοποθετηθεί από την Επιχείρηση επί αυτών.

2. Τα μεταχειρισμένα ανταλλακτικά καλύπτονται από εγγύηση 30 ημερών από την στιγμή της πώλησής τους. 

3. Εξαίρεση στην παροχή εγγύησης αποτελούν όλα τα ανταλλακτικά που ανήκουν στις κατηγορίες των ηλεκτρονικών - ηλεκτρικών ανταλλακτικών (π.χ. εγκέφαλοι ECU μηχανών και αεροσάκων, διάφορες πλακέτες, ασφαλειοθήκες κλπ). Η εγγύηση για τα ανταλλακτικά αυτής της κατηγορίας είναι 7 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς τους. 

4. Εγκέφαλοι ECU αυτοκινήτων  καλύπτονται από εγγύηση μόνο αν η εγκατάστασή τους πραγματοποιηθεί από νόμιμο συνεργείο με κατάλληλα εκπαιδευμένο ηλεκτρολόγο. Στην περίπτωση αυτή θα απαιτηθεί επίσημη γνωμάτευση από το νόμιμο συνεργείο πριν την αποδοχή της επιστροφής του εγκεφάλου. Περιπτώσεις ασυμβατότητας δεν λαμβάνονται υπόψη.

5. Εάν για κάποιο ανταλλακτικό που έχει πωληθεί διαπιστωθεί εντός 30 ημερών ότι ήταν λειτουργικά ανεπαρκές μπορεί αυτό να μας επιστραφεί για αλλαγή. Εάν δεν βρεθεί άλλο ανταλλακτικό για την αντικατάστασή του, τότε εντός 48 ωρών η Επιχείρηση θα προβεί στην επιστροφή της αξίας αγοράς του σε χρήμα.

6. Οποιοδήποτε λειτουργικά επαρκές ανταλλακτικό πωληθεί από την Επιχείρηση και επιστραφεί εντός 15 ημερών από την πώλησή του επιβαρύνεται με έξοδα διαχείρισης – επανατοποθέτησης ύψους  10% επί της αξίας πωλήσεώς του. Τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής των ανταλλακτικών στην Επιχείρηση βαραίνουν τον Αγοραστή. Μετά το πέρας των 15 ημερών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί επιστροφή λειτουργικών ανταλλακτικών. Η συμβατότητα – καταλληλότητα των ανταλλακτικών είναι αποκλειστική ευθύνη των αγοραστών αυτών.

7. Μηχανές: Οι αγοραστές πρέπει να δηλώνουν αν χρειάζονται περιφερειακά εξαρτήματα αυτών. Αιτήματα που αναφέρουν την ζήτηση πλήρους μηχανών αναφέρονται στον κορμό, το καπάκι και το κάρτερ αυτών και όχι στα περιφερειακά τους εξαρτήματα, τα οποία πωλούνται ξεχωριστά (ενδεικτικά: μίζα, δυναμό, κομπρεσέρ κλιματισμού κ.α.). Περιφερειακά εξαρτήματα που έχουν μείνει επάνω στις μηχανές (αντλία νερού, ιμάντες κλπ) παρέχονται δωρεάν και δεν καλύπτονται από εγγύηση.

8. Σε όλες τις μηχανές και τα κιβώτια ταχυτήτων πρέπει να αντικατασταθούν οι ιμάντες (χρονισμού, δυναμό κλπ) και τα λάδια λίπανσης με καινούργια, καθώς και κάθε άλλο περιφερειακό εξάστημα που επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία της μηχανής ή του κιβωτίου (βαβίδες EGR, αισθητήρες), η δε τοποθέτησή τους να έχει πραγματοποιηθεί από επαγγελματίες τεχνικούς. Η μη συμμόρφωση με τον όρο αυτό ακυρώνει την εγγύηση.

9. Δεν γίνεται αποδεκτή η επιστροφή ανταλλακτικών που έχουν καταστραφεί λόγω υπαιτιότητας του αγοραστή (πχ. επιστροφή μηχανής εξαιτίας προβλήματος στο σύστημα ψύξης του αυτοκινήτου που οδήγησε στην καταστροφή της μηχανής, τοποθέτηση από ερασιτέχνες μηχανικούς κλπ).

10. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει αν τα ανταλλακτικά έχει αλλοιωθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο από τον αγοραστή π.χ. αποσυναρμολόγηση, καταστροφή φλαντζών ή τσιμουχών κλπ. Όλα τα ανταλλακτικά σημαίνονται εκ μέρους της Επιχείρησης με ειδική σφραγίδα ή χρώμα, η αφαίρεση των οποίων ακυρώνει την παρούσα εγγύηση.

11. Κανένα ανταλλακτικό δεν μπορεί να αλλοιωθεί, τροποποιηθεί ή αποσυναρμολογηθεί (εκτός της περίπτωσης της περιοδικής συντήρησης) κατά οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την άδεια της Επιχείρησης. Η μη συμμόρφωση με τον όρο αυτό ακυρώνει την εγγύηση.

12. Η εγγύηση της Επιχείρησης καλύπτει μόνο τα ανταλλακτικά. 

Δεν καλύπτει τυχόν έξοδα εγκατάστασης του ανταλλακτικού ή από άλλα έξοδα – ζημιές που προκλήθηκαν από την εγκατάστασή του (ενδεικτικά: διαφυγόν χρόνος, έξοδα μετακινήσεως, έξοδα διαμονής, τηλεφωνικά έξοδα, έξοδα ρυμούλκησης / μεταφοράς, έξοδα ενοικίασης οχημάτων κ.α). Είναι ευθύνη του αγοραστή να ελέγξει την καταλληλότητα των ανταλλακτικών για την χρήση που τα προορίζει πριν την τοποθέτησή τους στο όχημά του. 

13. Αγοράζοντας ένα μεταχειρισμένο ανταλλακτικό ο αγοραστής αποδέχεται και αναλαμβάνει το ρίσκο και τις οικονομικές συνέπειες από την πιθανή μη λειτουργία του ανταλλακτικού μετά την τοποθέτησή του.